สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

ชื่อเรื่อง  :  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่สากล(Hifh Performing Shools)ปีที่ 2
ตอบกลับ
04235005-1333/2556
29เม.ย.2556
เจ้าหน้าที่ สพม.๕
นางสาวพิชญา คำปัน
นายไชยวัฒน์ โพธิ
รอง ผอ.สพม.5
29เม.ย.2556
ไฟล์ขนาด
042350051333-1.pdf0.09 MB.
042350051333-2.pdf2.65 MB.
042350051333-3.pdf2.13 MB.
042350051333-4.pdf0.46 MB.
หนังสือรับเลขที่ : 04235414/433-2556

วันที::่ 29เม.ย.2556  เวลา:   15:13